2006 Tour Auto

Paris to Cannes, France

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2006 – Tour (de France) Auto:
1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2006 – Tour (de France) Auto: 1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2006 – Tour (de France) Auto:
1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2006 – Tour (de France) Auto:
1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2006 – Tour (de France) Auto:
1965 Alfa Romeo GTA 1600