2011 Tour Auto

Paris to Biarritz

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2011 – Tour (de France) Auto
1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2011 – Tour (de France) Auto
1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2011 – Tour (de France) Auto
1965 Alfa Romeo GTA 1600

1965 Alfa Romeo GTA 1600

APRIL 2011 – Tour (de France) Auto
1965 Alfa Romeo GTA 1600